Polityka prywatności

Polityka prywatności

W wykonaniu obowiązku informacyjnego określonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DALEJ: „RODO”), Administrator danych osobowych informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu jest:

Dariusz Użycki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „DUI Dariusz Użycki” z siedzibą w Warszawie, ul. Zeusa 45/27, 01-497 Warszawa, NIP: 522-180-47-51, REGON: 146957822, zarejestrowany i widoczny w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 1. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się:

1) pod adresem korespondencyjnym: Dariusz Użycki, „DUI Dariusz Użycki”, ul. Zeusa 45/27, 01-497 Warszawa

2) pod adresem poczty elektronicznej: wieszkimjestem@gmail.com

3) telefonicznie pod nr telefonu: +48 606 362 934

 1. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w następujących celach, na następujących podstawach prawnych i w następujących okresach:
 1.  zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonania umowyo świadczenie usług drogą elektroniczną,a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa,
 2. zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonania umowy sprzedaży, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa,
 3. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO- dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowegociążącego na Administratorzedanych osobowych;
 4. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń, maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń;
 5. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących przed zawarciem umowy, co jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązania kontaktu i załatwienia sprawy;
 6. celach marketingowych na podstawie – art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania akcji marketingowej lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzana danych;
 7. celach związanych z technologią cookies – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 8. Odbiorcami danych osobowych Kupującego lub kategoriami odbiorców są:
 1. urzędy skarbowe,
 2. biuro rachunkowe,
 3. hostingodawca,
 4. dostawca systemu do fakturowania,
 5. dostawca systemu mailingowego
 6. banki
 7. podmioty obsługujące płatności.
 8. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
 1. prawo do dostępu do swoich danych osobowych
 2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych
 3. prawo do usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 5. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzaniaswoich danych osobowych
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub

b) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa art. 9 ust. 1 RODO)

– każdej osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących sytuacjach:
 2. wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO [przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi] lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem], w tym profilowania na podstawie tych przepisów, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą;

Administratorowi danych osobowychnie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 1. wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
 2. wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

 1. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest warunkiem zawarcia umowy. W celu zawarcia umowy, osoba jest zobowiązania do ich podania, zaś ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
 2. Bezpieczeństwo przetwarzania

Administrator danych osobowychwdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 1. Strona wykorzystuje technologię plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w polityce cookies.
 2. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratoradanych osobowych w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Kupującym dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich.
facebook instagram pinterest twitter youtube linkedin tiktok twitch spotify website search menu close arrow-v1 arrow-v2 arrow-v3 arrow-v4 arrow-v5 arrow-v5 contrast letter shopping-cart